MopsikobusZ myślą o tych dzieciach, które nie wyjadą poza miasto po raz kolejny zaplanowano dodatkowe atrakcje wakacyjne w ramach projektu Podwórkowy MopsikoBus, który odwiedzi place zabaw oraz rejony oddalone od centrum miasta. Nasza objazdowa świetlica będzie wypełniona pracownikami socjalnymi i animatorami, którzy będą zachęcać dzieci do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu.

Przygotowany program obfituje we wspólne zabawy, konkursy z nagrodami, zabawy edukacyjne, poczęstunek, zaś skoki na dmuchanym zamku i trampolinie będą okazją do aktywności na świeżym powietrzu oraz integracji rodziców z dziećmi.

Do realizacji tegorocznej edycji festynów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił Straż Pożarną, Komendę Miejską Policji, Teatr Zagłębia, Sosnowiecką Orkiestrę Dętą oraz Klub Piłkarski Zagłębie Sosnowiec. Dodatkową atrakcją będzie eksponowany zabytkowy autobus, dostępny również do zwiedzania. Partnerami w realizacji projektu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto w tym roku projekt socjalny będzie wspomagany międzynarodowym projektem Weldi, współfinansowanym z funduszy europejskich w ramach projektu Urbact, którego celem jest wypracowanie modelu polityki miasta Sosnowiec wobec migrantów.

 

W 2024 r. zaplanowaliśmy następujący rozkład jazdy Podwórkowego MopsikoBus

 • 1 lipca - od 12:00 do 15:00 - Plac zabaw w obszarze Porąbki przy ulicy Wiejskiej,
 • 8 lipca - od 12:00 do 15:00 - Park z Kamieniem przy ul. Baczyńskiego, wjazd od ulicy Szosowej,
 • 15 lipca - od 12:00 do 15:00 - Zagórze plac zabaw przy ul. Dmowskiego,
 • 22 lipca - od 12:00 do 15:00 - Plac zabaw w rejonie Niwki przy basenie (wjazd od ulicy Wojska Polskiego),
 • 5 sierpnia - od 12:00 do 15:00 - Plac zabaw w rejonie Juliusza przy zbiegu ulic Spadochroniarzy i Obrońców Westerplatte,
 • 19 sierpnia - od 12:00 do 15:00 - Park im. Wandy Malczewskiej – wjazd od ulicy Dobrzańskiego w rejonie Klimontów,
 • 26 sierpnia - od 12:00 do 15:00 - Park im. Jacka Kuronia na Kazimierzu – parking przy wejściu do parku.

 

ENG:

Backyard MopsikoBus

For those children who won't be going out of town, additional holiday activities are once again planned as part of the Backyard MopsikoBus project, which will visit playgrounds and areas away from the city centre. Our travelling community centre will be filled with social workers and animators who will encourage children to spend their time actively and creatively.

The programme will include games, competitions with prizes, educational games and refreshments, while bouncy castles and trampolines will provide an opportunity for outdoor activities and integration between parents and children.

To carry out this year's festivities, the Municipal Social Welfare Centre has invited the Fire Brigade, the Municipal Police Headquarters, the Zagłębie Theatre, the Sosnowiec Brass Band and the Zagłębie Sosnowiec Football Club. An additional attraction will be a vintage bus on display, also available for visiting. Partners in the project are Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., based in Sosnowiec, and the Municipal Sports and Recreation Centre. In addition, this year the social project will be supported by the international Weldi project, co-financed by European funds as part of the Urbact project, which aims to develop a model for the Sosnowiec city's policy towards migrants.

We have planned the following timetable for the 2024 Backyard MopsikoBus:

 • 1 July - from 12:00 to 15:00 - Porąbka area playground on Wiejska Street,
 • 8 July - from 12:00 to 15:00 - Stone Park in Baczyńskiego Street, entrance from Szosowa Street,
 • 15 July - from 12:00 to 15:00 - Zagórze playground in Dmowskiego Street,
 • 22 July - from 12:00 to 15:00 - Niwki playground near the swimming pool (entrance from Wojska Polskiego Street),
 • 5 August - from 12:00 to 15:00 - Playground in the Juliusz area at the junction of Spadochroniarzy and Obrońców Westerplatte streets,
 • 19 August - from 12:00 to 15:00 - Wanda Malczewska Park - entrance from Dobrzański Street in the Klimontów area,
 • 26 August - from 12:00 to 15:00 - Jacek Kuroń Park in Kazimierz - car park at the entrance to the park.

 

UKR:

Подвір'я MopsikoBus

Для тих дітей, які не зможуть виїхати за місто, знову заплановані додаткові святкові заходи в рамках проекту «Дворовий мопсикобус», який відвідає дитячі майданчики та віддалені від центру міста райони. Наш пересувний громадський центр буде наповнений соціальними працівниками та аніматорами, які заохочуватимуть дітей до активного та творчого проведення часу.

Програма включатиме ігри, конкурси з призами, розвиваючі ігри та частування, а надувні замки та батути нададуть можливість для активного відпочинку та інтеграції між батьками та дітьми.

Для проведення цьогорічного свята Міський центр соціального захисту запросив пожежну службу, міське управління поліції, театр Заглем'є, духовий оркестр Сосновець та футбольний клуб «Заглем'є Сосновець». Додатковою атракцією буде виставлений старовинний автобус, який також буде доступний для відвідування. Партнерами проекту є Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., що базується в Сосновці, та Міський спортивно-оздоровчий центр. Крім того, цього року соціальний проект буде підтриманий міжнародним проектом Weldi, співфінансованим європейськими фондами в рамках проекту Urbact, метою якого є розробка моделі політики міста Сосновець щодо мігрантів.

У 2024 році ми запланували наступний графік руху дворового мопсикобуса:

 •          1 липня - з 12:00 до 15:00 - дитячий майданчик в районі Поромбка на вулиці Вейській,
 • 8 липня - з 12:00 до 15:00 - Кам'яний парк на вул. Бачинського, вхід з вул. Шосової,
 • 15 липня - з 12:00 до 15:00 - дитячий майданчик «Загуже» на вул. Дмовського,
 • 22 липня - з 12:00 до 15:00 - дитячий майданчик Niwki біля басейну (вхід з вул. Войска Польського),
 • 5 серпня - з 12:00 до 15:00 - дитячий майданчик у районі Юліуша на перехресті вулиць Спадохронярської та Оброньцова Вестерплатте,
 • 19 серпня - з 12:00 до 15:00 - Парк ім. Ванди Мальчевської - вхід з вулиці Добжаньського в районі Клімонтова,
 • 26 серпня - з 12:00 до 15:00 - Парк ім. Яцека Куроня в Казімєжі - автостоянка біля входу в парк.