Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie monodramu przygotowanego na podstawie opublikowanego dzieła literackiego. Monodram jako rodzaj artystycznej wypowiedzi, dającej artyście nieograniczoną wolność twórczą, umożliwia niepowtarzalne, bardzo osobiste spotkanie artysty z widzem. Jury oceni więc nie tylko dobór tekstu oraz zastosowane środki wyrazu, ale także potencjał emocjonalnego, estetycznego oraz intelektualnego oddziaływania na widza.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Warunkiem przystąpienia do I etapu będzie nagranie przygotowanego występu w wersji video oraz przesłanie e-maila z aktywnym linkiem do pliku z nagraniem oraz skanami lub czytelnymi fotografiami wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można również dostarczyć nagranie na pendrivie, płycie CD/DVD wraz z dokumentami osobiście do Działu Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom I) w godzinach jej otwarcia. Prace należy wysłać lub dostarczyć najpóźniej do 17 października 2020.

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zaprezentują swój monodram w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) przed publicznością, w dn. 20 października 2020 (start o godz. 10.00). Ich zmagania oceni profesjonalne jury.

Dzięki temu, że konkurs będzie rejestrowany, występy uczestników będzie można zobaczyć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Biblioteki.

Regulamin konkursu „Teatr jednego aktora” organizowanego w ramach projektu
„Różne oblicza teatru. 6. Sosnowiecka Jesień Teatralna.”

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z terenu województwa śląskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
3. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Różne oblicza teatru. 6. Sosnowiecka Jesień Teatralna", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie monodramu (jednoosobowego przedstawienia teatralnego) opartego na opublikowanym tekście literackim oraz zaprezentowanie go w teatralno-aktorskiej interpretacji.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden monodram.
3. Monodram może być wykonany bez akompaniamentu, z podkładem muzycznym (wyłącznie na płytach CD lub na pendrivie w formacie mp3) lub z akompaniamentem instrumentów własnych (keyboard, gitara itp.). Informacje o rodzaju akompaniamentu należy umieścić w karcie zgłoszenia.
4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Warunkiem przystąpienia do I etapu będzie nagranie przygotowanego występu w wersji video oraz przesłanie e-maila z aktywnym linkiem do pliku z nagraniem oraz skanami lub czytelnymi fotografiami wypełnionych i podpisanych dokumentów (karty uczestnika i formularza) do 17 października 2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Istnieje również możliwość dostarczenia nagrania na pendrivie, płycie CD/DVD wraz z dokumentami osobiście do Działu Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom I) najpóźniej do 17 października 2020.
5. Uczestnicy konkursu mogą dokonać zgłoszenia w sposób indywidualny lub mogą być zgłoszeni przez szkołę/instytucję.
6. W przypadku uczestników zgłaszanych przez szkołę lub instytucję należy wypełnić i przesłać także kartę nauczyciela/opiekuna.
7. Wzory formularza zgłoszeniowego oraz kart uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl

POBIERZ: formularz, karta pełnoletni, karta niepełnoletni, karta nauczyciel/opiekun

8. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zaprezentują swój monodram w finale, który odbędzie się 20 października 2020, start o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).
9. Czas prezentacji jednego występu nie powinien przekroczyć 20 min. + 5 min. na przygotowanie sceny.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych programów artystycznych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego

Cele konkursu:
1. Promowanie monodramu jako artystycznej formy przekazu.
2. Popularyzacja literatury w jej szerokim rozumieniu.
3. Wspieranie młodych utalentowanych artystów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności i wymiany doświadczeń.
4. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
5. Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona trzyosobowe jury, powołane przez Organizatora.
2. Jury oceniać będzie:
• poziom artystyczny,
• dobór repertuaru,
• interpretację utworu,
• umiejętności aktorskie,
• kulturę przekazu,
• ogólne wrażenia artystyczne.
3. Końcowe obrady jury odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
4. Werdykt jury zostanie ogłoszony przez przewodniczącego niezwłocznie po zakończeniu obrad.
5. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
• I miejsce: 1000,00 zł dla uczestnika
• II miejsce: 700,00 zł dla uczestnika
• III miejsce: 400,00 zł dla uczestnika
6. Organizator przewiduje także przyznanie nagród opiekunom uczestników (nauczycielom, instruktorom). Nagrodę otrzyma tylko jeden opiekun, który przygotuje uczestnika/uczestników konkursu i będzie sprawował opiekę w trakcie wykonywania programu.
7. Dla nauczycieli (opiekunów) uczestników przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
• za zajęcie przez uczestnika I miejsca: 400,00 zł
• za zajęcie przez uczestnika II miejsca: 300,00 zł
• za zajęcie przez uczestnika III miejsca: 200,00 zł
8. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej, niż przewidziana, liczby nagród lub przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.
9. Decyzja Jury w zakresie występów i przyznanych nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników ani przesłanych materiałów zgłoszeniowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa zespołu, numer telefonu lub adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu lub e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, nr telefonu lub adres e-mail nauczyciela/opiekuna, nazwa szkoły są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestnika mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl
6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Działu Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. natomiast w sprawach technicznych (nagłośnienie, oświetlenie i inne) tel. 693 267 144.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
Partnerzy wydarzenia: Polski Teatr Tańca w Poznaniu, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Biblioteka Śląska w Katowicach, Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”, Fundacja „Dr Clown” – Oddział Sosnowiec, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu.
Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Patronat medialny: Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, Radio eM, kwartalnik teatralny "nietak!t" oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, WiadomościZagłębia.pl, TwojeZagłębie.pl, coigdzie.pl, e-teatr.pl, terazteatr.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo ministerstwa kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa udziału w zajęciach i przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu w czasie pandemii COViD-19Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publiczne w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).